REGULAMIN BIEGU „ZIELONA PIĄTKA” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. ORGANIZATOR Organizatorem „ZIELONA PIĄTKA” zwany dalej „BIEGIEM” jest Fundacja Green Festival. 

2. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się 16 sierpnia 2019r.(niedziela). 2. Start biegu nastąpi o godzinie 16:00 z Bulwaru Czerwieńskiego na wysokości ulicy Smoczej z alejki spacerowej przy korycie Wisły. 

3. Meta biegu znajdować się będzie na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości ul. Smoczej na alejce przy pomniku Psa Dżoka. 

4. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości ul. Smoczej, i będzie czynne: – 15 sierpnia od 12:00 do 18:00 – oraz 16 sierpnia 2019r. w godzinach 10:00-15:30. 

II. TRASA 

1. Długość trasy około 5km 

2. Planowana trasa: START Bulwar Czerwieński – Bulwar Kurlandzki– Kładka Ojca Bernatka–- Bulwar Podolski – ul. Karola Rollego – Most Retmański – Bulwar Wołyński – Bulwar Poselski – most Dębnicki – META: Bulwar Czerwieński 

3. Trasę należy pokonać w regulaminowym czasie 45 minut tj. do godziny 16:45 

4. Trasa będzie oznakowana. 

5. Trasa biegu będzie miała zabezpieczenie medyczne zgodne z wytycznymi Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej. 

2. W biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2020 roku ukończą 14 rok życia, tj. urodzonych najpóźniej 16 sierpnia 2006 roku. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia nie będą dopuszczone do udziału w żadnym przypadku. 

3. Po odbiór pakietu startowego każdy pełnoletni zawodnik zgłasza się osobiście. Do weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. 

4. W imieniu osób niepełnoletnich pakiet startowy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, podpisując wniosek ze zgodą na start dziecka w biegu. Wnioski te dostępne są do pobrania w Biurze Zawodów. 

5. Każdy zawodnik, a w imieniu zawodników niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny, podpisuje w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, o starcie na własną odpowiedzialność, zgodzie na wykorzystanie danych osobowych oraz znajomości regulaminu. 

6. W czasie trwania biegu zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora. 

7. Uczestnicy biegu zobowiązani są od poruszania się w czasie biegu wyłącznie po oznaczonej trasie. 

8. Kolejność uczestników na mecie ustalona będzie w oparciu o elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma zwrotny czip. 

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie. 

10. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu w czasie regulaminowym (tzn.: do godziny 16:45) są zobowiązani do przerwania biegu. Tym samym każdy kto pozostanie na trasie biegu po upływie czasu regulaminowego ponosi za to odpowiedzialność własną, i jest zobowiązany do 

zastosowanie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

11. Zabrania się: 

12. a) startu ze zwierzętami, b) startu z wózkami dziecięcymi, c) startu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, d) używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. e) startu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, f). używania kijów do Nordic Walking. 

13. W związku z zabezpieczeniem medycznym imprezy na trasie mogą pojawić się pojazdy zabezpieczenia medycznego np. karetka lub patrol medyczny na motocyklu lub quadzie. 

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Organizator ustanawia limit osób startujących : 990 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń 

2. Zgłoszenia można dokonać: a).Na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/611/ do wyczerpania limitu startujących, ale nie później niż do dnia 13 sierpnia 2019r. do godziny 10:00. b). w przypadku nie wyczerpania limitu, zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 15 sierpnia 2020r. roku w godzinach 12:00-18:00 oraz 16 sierpnia 2020r. w godzinach 10:00-15:30 do momentu wyczerpania limitu miejsc. 

2. Opłata startowa – 20 zł – w terminie do 31 maja 2019r. – 30 zł – w terminie do 13 sierpnia 2019r. – 50 zł – przy zapisach w biurze zawodów w dniu 15 i 16 sierpnia 2020r. 

3. Płatności za start można dokonać poprzez tzw. elektroniczne płatności lub na konto. Obie formy płatności są opisane na stronie https://zapisy.sts-timing.pl. 

4. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną zwrotu będą działania organizatora. 

5. Opłata nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika ani na kolejną edycję imprezy. 

6. W celu uzyskania faktury, zgodnie z zapisami ustawy o VAT, prosimy o kontakt office@greenfestival.pl. 

V. KLASYFIKACJA 

1. W biegu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: 

2. a) Open b) Kobiet 

VI. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma eko-medal 

2. Nagrody w klasyfikacjach: A). KATEGORIA OPEN – I miejsce – rower – II i III miejsce – zestaw nagród rzeczowych B). KATEGORIA KOBIETY – I miejsce – rower – II i III miejsce – zestaw nagród rzeczowych 

3.Nagrody zostały ufundowane przez Fundację Green Festival oraz sponsorów biegu. 

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Depozyt zlokalizowany będzie przy biurze zawodów na Bulwarze Czerwieńskim na wysokości ulicy Smoczej w namiotach organizatora. Depozyt będzie czynny w dniu 16 sierpnia 2019r. a). przed biegiem: 14:30-15:30 b). po biegu w godzinach 16:30-17:30 

2. Zabrania się pozostawienia rzeczy wartościowych i dokumentów w depozycie 

3. Wydawanie przeczy z depozytu odbędzie się za okazaniem numeru startowego. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza wyznaczonym depozytem, oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu godzin pracy depozytu. 

5. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą: – Buffka – Owoc – Baton – Eko torba – numer startowy 

6. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania imprezy. Jednak z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie trasy biegu zalecane jest (niezależnie od wieku i kondycji zawodnika) przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) w celu: 

1.1 przeprowadzenia biegu tj. a. rejestracji zawodnika, b. przypisania do odpowiedniej kategorii, c. wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera zawodów, komentatora oraz w mediach d. prezentacji list startowych na stronie biegu oraz w Biurze Zawodów, e. weryfikacji w Biurze Zawodów, f. prezentacji wyników, g. przyznania i wydania nagród, h. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym organizatora. 

1.2 marketingowym i promocyjnym organizatora 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Green Festival z siedzibą Śledziejowice 172, 32-020 Wieliczka. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której te dane dotyczą/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich. 

4. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Administratora Danych Osobowych organizatora. 

5. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych organizatorowi będą podmioty, 

którym organizator powierzył współprace przy organizacji biegu. Dane będą udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie, starcie, mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora. 

6. Pozyskane dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

8. Osobie której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: a. prawo żądania dostępu do danych b. prawo żądania sprostowania danych c. prawo żądania usunięcia danych d. prawo ograniczenia przetwarzania danych e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych f. prawo przenoszenia danych g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w biegu. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w biegu. 

10. Uczestnik biegu może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez organizatora obejmujące obróbkę, utrwalanie, powielanie i wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów 

11. Organizator informuje, że w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakończenia biegu dane uczestników zostaną poddane anonimizacji. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować uczestników najpóźniej przed startem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i terminu biegu, o których jest zobowiązany poinformować uczestników biegu najpóźniej przed startem. 

4. Wysłanie formularza, lub złożenie go w Biurze Zawodów Organizatora jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.